آیلتس را بهتر بشناسید

LandMark

اموزش

خصوصی

زبان انگلیسی

بهترین خدمات را در آموزش زبان انگلیسی به شما ارائه می‌کنیم.

PicsArt_09-08-08.39.06

چارت تضميني مركز آيلتس لندمارك

مدت زمان : ۲ ماه
نمره : ۵ ۵۰%
مدت زمان : ۵ . ۲ ماه
نمره : ۶ - ۵ .۶ ۶۵%
مدت زمان : ۳ ماه
نمره :۷ ۷۰%
مدت زمان : ۵ . ۳ ماه
نمره :۷٫۵ ۷۵%
مدت زمان : ۵ - ۴ ماه
نمره :۸ ۸۰%